Резерват Силкосия

1Резерват Силкосия е горски резерват и се намира в Странджа Планина, между селата Българи и Кости и обхваща част от водосборния басейн на река Велека. Това е най-старият резерват в страната – обявен е за такъв още през 1931 г. с цел да бъде опазена растителността в района му. Тъй като надморската му височина не надвишава 250 м, това е най-ниският резерват в България.

В него се среща много богато разнообразие от растения, някои от които редки, а други са характерни за други географски ширини, което прави мястото много интересно от научна гледна точка. В долната част на резервата има блатисти райони.

Тук се наблюдава явлението растителна инверсия - при нормални условия буковите дървета заемат по-студените терени на по-голяма надморска височина, а дъбовите се намират в ниските части. В Силкосия се наблюдава обратното - буковите гори са разположени в ниските части и в долинните части, докато дъбовите горски масиви са разположени по по-високите места
.
В по-влажните части на резервата се наблюдават следните растителни видове - странджанска зеленика, лавровишна, кавказка боровинка, обикновен тис, кавказка иглика, пролетна циклама и други. Тук се намира и единственото находище на дива мушмула в Европа.

2


Фауната в Силкосия също е богата. От земноводните тук има представители на зелена крастава жаба, жаба дървестница
Тук гнездят и много интересни птици - авлига, южен славей, малко черноглаво коприварче, голямо белогушо коприварче, кос, сойка, обикновена чинка, различни водове кълвачи, грабливи птици и др.От бозайниците се срещат дива котка, белка, златка, вълк, дива свиня и др.